POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od 1 lutego 2019 r.

Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych w związki z korzystaniem ze Strony www.old208.pl jest old208.pl
zwany dalej Administratorem

I. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony www.old208.pl
W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony www.old208.pl  Administrator zbiera
dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych na Stronie, a
także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe
zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez
Użytkownika ze Strony.

II. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na stronie www.wck.org.pl

1. Korzystanie ze Strony
Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne
identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
– w celu prowadzenia serwisu internetowego umożliwiającego utrzymywanie kontaktu przez osoby związane ze środowiskiem Szczepu 208WDHiZ im. Batalionu „Parasol” oraz dokumentowanie historii tego środowiska,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na ochronie swoich praw;

2. Rejestracja na Stronie
Osoby, które dokonują rejestracji na Stronie, proszone są o samodzielne podanie danych
niezbędnych do rejestracji. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
Dane osobowe są przetwarzane:
– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Stronie – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
Jeżeli Użytkownik umieszcza na Stronie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich
imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod
warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

6. Biuletyn elektroniczny 208WDH
Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę
biuletynu. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi biuletynu, a ich
niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego
wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:
– w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

8. Portale społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil
208WDH prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane
te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Strony, a także udzielania
odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego
uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na popularyzacji strony w środowisku 208 WDH.

9. Pliki cookies oraz podobna technologia
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego
Stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W
niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych
podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Strony.
a) Cookies „serwisowe”
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W
związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne
oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp
do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu
obejmują:
– pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
trwania sesji (ang. userinputcookies);
– uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na
czas trwania sesji (ang. authenticationcookies);
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentricsecuritycookies);
– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na
czastrwaniasesji (ang. multimedia player session cookies);
– trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub
niecodłużej (ang. user interface customization cookies),
– pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w
tym cookies:
* Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy
sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów
dotyczących funkcjonowania Serwisu).

III. Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywanie Konta
Użytkownika. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta i niezwłocznie usuwane
lub nieodwracalnie anonimizowane w przypadku jego likwidacji. Nadto dane są usuwane lub
nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także
na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania,
dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

IV. Uprawnienia użytkownika
Użytkownikowi przysługuje:
– prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych oraz
– prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@old208.pl

VI. Odbiorcy danych
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji,
w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez osoby uprawnione do zarządzania stroną internetową.

IX. IODO – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej

old208wdh@gmail.com